საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ.

საქართველოს ორგანული კანონი  საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ჰიმნის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის  შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონი  ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

საქართველოს კანონი  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების დაწესების შესახებ

საქართველოს კანონი  საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი 

საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულება 

საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესი

 

 

 


იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი