FIAV - ვექსილოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციების ფედერაციის სერთიფიკატი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და პორტუგალიის არქეოლოგიური საზოგადოების ჰერალდიკის კომიტეტს შორის

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და ფლანდრიის ჰერალდიკის საბჭოს შორის

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და ლიტვის ჰერალდიკის კომისიას შორის


ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის

 

 

 

 

 

 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოსა
და შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის

 

 


იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი