საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თანამშრომლები

 

1.      მამუკა გონგაძე  - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე       

2.      ელდარ შენგელაია - კონსულტანტი

3.      დავით ჩხეიძე - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 

4.      ვიქტორია სარჯველაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

5.      მარინა არაბული - ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

6.      ციცინო ზაქაიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

7.      მაია ლომაძე  - ადმინისტრაციული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

8.      თამთა მელელაშვილი - დიზაინისა და  ანალიტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

9.      მიხეილ მირზიაშვილი - დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

10.    თამარ კორაშვილი - დიზაინისა და  ანალიტიკის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

11.    თამარ ხვედელიძე -   ადმინისტრაციული სამსახურის უმცროსი სპეციალისტი

 

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი