"სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროსთან არსებული სსიპ კოლეჯმა "გლდანის პროფესიული განათლების ცენტრი"  საქართველოს ჰერალდიკის საბჭოსთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობით, შეიმუშავა და დაამტკიცა ამავე კოლეჯის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები: ოფიციალური კორესპოდენციის/წერილისა (დანართი 1) და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (დანართი 2) ბლანკები.

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი