საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურმა  „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად შესათანხმებლად წარმოადგინა ემბლემის პროექტი.
      ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა  და მანდატურის სამსახურის ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა ( 2022 წლის 22 დეკემბერი ბრძანება №137/ნ) სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ემბლემა. (იხ. დოკუმენტაცია) 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი