კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს -  სსიპ მინერალური რესურსების სააგენტომ „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად 2021 წლის სექტემბერში შესათანხმებლად წარმოადგინა ემბლემის პროექტი. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და მინერალური რესურსების სააგენტოს ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა სსიპ - მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა. (იხ.დოკუმენტაცია)

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი