თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
14 იანვარი- სახელმწიფო დროშის დღე
ჟურნალ ჰეროლდის პრეზენტაცია
07.09.2015. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
ჰერალდიკის საბჭოს წარმომადგენლები პორტუგალიაში
23.10.2015. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს.
08.09.2015. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს