1. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 2. საქართველოს კანონი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
 3. საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების შესახებ 
 4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება, საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესის დამტკიცების შესახებ.12.06.2019 
 5. „საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 6. „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულება " 29.09.2020

 

 

 სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონის  მიღების შემდგომ დამტკიცებული სიმბოლოები  (22.02 2019. N4313-IIს) 


 1. 18.10.2019 . სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა 
 2. 07.11.2019   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
 3. 01.16.20  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 4. 05.02.20  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო 
 5. 17.02.20  სსიპ -საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
 6. 31.03.20  თელავის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული სიმბოლოები
 7. 30.07.20.-03.08.20. დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
 8. 05.08.20. შსს აკადემიის ემბლემა და თანამშრომელთა ფორმის ტანსაცმელი
 9. 19.08.20. "უწყებრივი მედლის და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 10. 04.12.2020. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება No01-212 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლით დაჯილდოების წესისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ.
 11. 3.12.2020. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება No164 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №990 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 12. 24.02.2021. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ლოგო
 13. 18.03.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #11, "უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე     /   მედლის ესკიზი
 14. 07.07.2021. დადგენილება N-13 ქ. ოზურგეთი 7 ივლისი 2021 წელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებ