საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

 

ელდარ შენგელაია - თავმჯდომარე

მამუკა გონგაძე - მოადგილე

დავით ჩხეიძე  - დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი

ვიქტორია სარჯველაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

მარინა არაბული -ადმინისტრაციული სამსახურის ფინანსური უზრუნველყოფის უფროსი

მაია ლომაძე  -დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების უფროსი

ციცინო ზაქაიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

თამთა მელელაშვილი - დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ნათია ცირეკიძე -  დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი