საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

 

 


მამუკა გონგაძე- ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე

დავით ჩხეიძე  - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 

ელდარ შენგელაია - კონსულტანტი

ვიქტორია სარჯველაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

მარინა არაბული -ადმინისტრაციული სამსახურის ფინანსური უზრუნველყოფის უფროსი

მაია ლომაძე დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების უფროსი

ციცინო ზაქაიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

თამთა მელელაშვილი - დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

მიხეილ მირზიაშვილი -  დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

   


 

 


იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი