ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თანამშრომლები

 

 

ელდარ შენგელაია

მამუკა გონგაძე 

დავით  ჩხეიძე 

ვიქტორია   სარჯველაძე

ციცინო ზაქაიძე

მარინა არაბული  

მაია ლომაძე

სოფო გოგოლაძე

თამთა მელელაშვილი

 

 

 

       თავმჯდომარე

       თავმჯდომარის მოადგილე 

       დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი;

       ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

       ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

       ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი      

       ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი

       დიზაინის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი  

       ანალიტიკის  განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი