სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
14.11.2023
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმ
13.10.2023
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის III კონფერენცია
18.09.2023
თორნიკე ასათიანის წიგნის - “The Story of Georgian Heraldy” პრეზენტაცია
15.09.2023
საქართველოს ეკონონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და სსიპ-
12.07.2023
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სისტემაში შემავალი სს
10.07.2023
სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ლოგოს, ოფიციალური კორ
06.07.2023
ლექცია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლაში
03.07.2023
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
20.06.2023
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი