„საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ“ კანონის თანახმად, თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობით, 12.01.24.-დან ძალაში შევიდა ცვლილებები საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2022 წლის 17 ოქტომბრის - №69,  2023 წლის  29 ნოემბრის - N118, 2023 წლის 12დეკემბრის - N121,  2023 წლის 29 დეკემბრის - N138 ბრძანებში, რაც ეხება უწყების ადმინისტრაციული აქტების ბლანკებსა და ასევე თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების სარდლობისა და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს  ემბლემებსა და საველე ფორმების შევრონებს. იხ. შესაბამისი დანართი და ნიმუშები(1,2)

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი