"სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსთან უერთიერთთანამშრომლობით დაამტკიცა სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კურორტების განვითარების სააგენტოს ემბლემა,  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის და ოფიციალური კორესპონდენციის/წერილის ბლანკის ფორმები. (იხ. დანართი)

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი