გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გერბი

გერბის ფარი გაყოფილია 2 ნაწილადფარის პირველ ნაწილში მეწამული ველის ზედა მხარეს ცენტრში მოთავსებულია ვერცხლის ჯვარიფარის მეორე 

ნაწილი წარმოადგენს ვერცხლის ველს.გერბის ფარს მარცხნიდან მარჯვნივ კვეთავს ტალღოვანი სამი ყაბიწი. ვერცხლისველზე ყაბიწის ფერი მეწამულია, 

მეწამულ ველზე ვერცხლი. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი _ სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხე-სიმაგრის 

ფორმის) ნახევრად ღია კარიბჭე. ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლ-მეწამული ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავად ჩაერილია  

დევიზი 'გარდაბანი~. 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დროშა

დროშის ველი გაყოფილია ვერტიკალურად ორ ნაწილადპირველ ნაწილში მეწამული ველზე ზედა მარჯვენა ნაწილში გამოსახულია ვერცხლის ჯვარი

მეორე ნაწილი წარმოადგენს ვერცხლის ველსდროშას კვეთს სამი შემცირებული სარტყელი (დროშის სიმაღლიდან 1/4-ზე). მეწამულ ველზე სარტყელი 

ვერცხლია, ვერცხლის ველზე - მეწამული. დროშის პროპორციაა 2:3. 

 

 

 

 

 

მაღალი გარჩევადობის ფაილი

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი