სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკულმა ცენტრმა „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად შესათანხმებლად წარმოადგინა ცენტრის ემბლემის პროექტი.
       ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა  და სს ცენტრის ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა (2023 წლის  12  იანვრის  ბრძანება №10/ო) სს - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ემბლემა. (იხ. დოკუმენტაცია) 

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი