ჰერალდიკა
წყაროები და ლიტერატურა
სხვა სახელმწიფო სიმბოლიკა
სამართლებრივი აქტები

საქართველოს ორგანული კანონი
საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი
საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი
საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ

საქართველოს კანონი
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების დაწესების შესახებ

საქართველოს კანონი
საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი  

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 31  
საქართველოს სახელმწიფო დროშის სტანდარტული ზომებისა და ზუსტი გამოსახულების დადგენის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება#321
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებით დაჯილდოების შესახებ
 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #496
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის დროშის, ემბლემისა და სპეციალური ჟეტონის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
საქართველოს სამხედრო ძალების სამხედრო უნიფორმის, სიმბოლიკის, ატრიბუტიკისა და ინსიგნიის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
საქართველოს სამხედრო ძალების სამხედრო უნიფორმის,სიმბოლიკის, ატრიბუტიკისა და ინსიგნიის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის
2003 წლის 22 მაისის #228 ბრძანებულებაში დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 502 „საქართველოს სამხედრო ძალების სამხედრო უნიფორმის, სიმბოლიკის, ატრიბუტიკისა და ინსიგნიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 22 მაისის N 228 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 506
საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ემბლემის, ემბლემის დებულებისა და დროშის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 507
საქართველოს სამხედრო ძალების საბრძოლო დროშებისა და ემბლემების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 311 „საქართველოს სამხედრო ძალების სამხედრო უნიფორმის, სიმბოლიკის, ატრიბუტიკისა და ინსიგნიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 22 მაისის №228 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 331 2010 წლის „საქართველოს სამხედრო ძალების სამხედრო უნიფორმის, სიმბოლიკის, ატრიბუტიკისა და ინსიგნიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 22 მაისის №228 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #140
საქართველოს თვდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების საბრძოლო დროშებისა და ემბლემების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 332
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების საბრძოლო დროშებისა და ემბლემების დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის22 აპრილის №140 ბრძანებულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 506
საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ემბლემის, ემბლემის დებულებისა და დროშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 363
თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოთა გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება#243
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ტანსაცმლის ფორმის, ატრიბუტიკისა და სიმბოლიკის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #496
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის თნამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახისა და ატრიბუტიკის შესახებ  

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 595
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო ორგანოების მოსამსახურეთა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის აღწერილობის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 68
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 438
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ 
 
საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 28 იანვრის №68 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 296
სასჯელაღსრულების ორგანოების სისტემის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ფორმის ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #261
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 503
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 746
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სამხედრო მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 94
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სამხედრო მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 9 სექტემბრის № 746 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების – ორდენებისა და მედლების დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 605
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა (პოლიციელთა, სამხედრო მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პირთა,) ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 337
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მოსამსახურეთა (პოლიციელთა) ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 668
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N1517
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მოსამსახურეთა (პოლიციელთა) ფორმის ტანსაცმლის, ატრიბუტიკისა და ლოგოს შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N1633
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 900
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უბნის ინსპექტორთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2008 წლის 21 თებერვლის N227 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 251
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 855
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო–კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს ექსპერტთა, ექსპერტ–კრიმინალისტთა და კრიმინალისტთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N 39
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მოსამსახურეთა (პოლიციელთა) ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N222
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღსრულების პოლიციელის სამსახურებრივი ფორმის ატრიბუტიკის და პირადობის მოწმობის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება N1/203-2007
სასამართლოს მანდატურის სამსახურებრივი ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება N 50
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საგამოძიებო დეპარტამენტის ლოგოს, საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლის სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმა), სამსახურებრივი პირადობის მოწმობის, სამკერდე ნიშნისა და ლუქის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება N513
გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლის სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმის) ნიმუშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N 509
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ემბლემის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება N740
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამკერდე ნიშნების, მედალიონის და მედლის ნიმუშების და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამკერდე ნიშნით, მედალიონით და მედლით პირთა დაჯილდოვების წესის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ბრძანება #642 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამსახურებრივი ჯილდოს დაწესების შესახებ

 
 
Copyright © 2018 HERALDIKA. All rights reserved.
Created By: Pro-Service
საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველო, ქ. თბილისი, 0114; სანაპიროს ქ. #4 ,II სართული
ტელეფონი: +(995 32) 293-20-99