ჰერალდიკა
წყაროები და ლიტერატურა
სხვა სახელმწიფო სიმბოლიკა
უწყებრივი სიმბოლიკა

  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო    შინაგან საქმეთა სამინისტრო  საქართველოს ტავდაცვის სამინისტრო    საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  საქართველოს რეგიონალური გავითარების სამინისტრო    საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო                                    საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო     საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო    საქართველოს oკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო                                     საქართველოს სპორტისა ადა ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

 

 
 
Copyright © 2018 HERALDIKA. All rights reserved.
Created By: Pro-Service
საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველო, ქ. თბილისი, 0114; სანაპიროს ქ. #4 ,II სართული
ტელეფონი: +(995 32) 293-20-99