ჰერალდიკა
წყაროები და ლიტერატურა
სხვა სახელმწიფო სიმბოლიკა
სიახლეები და განცხადებები
23.04.2015....
დმანისში და ბოლნისში გამართული გამოფენის ამსახველი...
22.04.2015...
გამოფენა ბოლნისში...
18.04.2015...
გამოფენა დმანისში 20-22 აპრილი...
07.04.2015....
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი აცხადებს...
ყველას ნახვა
28.04.2015.
გერბის და დროშის საუკეთესო პროექტების შერჩევისა და გამარჯვებული პროექტის გამოვლენის მიზნით, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს. მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის –კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ყველა მოქალაქეს.
გერბისა და დროშის პროექტები შექმნილი უნდა იყოს ჰერალდიკის კანონების გათვალისწინებით და შეძლებისდაგვარად ითვალისწინებდეს შემდეგ პრინციპებს:
ა) ჰერალდიკური მემკვიდრეობითობა;
ბ) ტერიტორიის ისტორიული მემკვიდრეობა;
გ) ტერიტორიის გეოგრაფიული მდებარეობა;
დ) ადმინისტრაციული ერთეულის მახასიათებელი ისტორიული, ეთნოგრაფიული ან მითოლოგიური ნიშანი (სიმბოლო).
გერბისა და დროშის პროექტების შესრულება
 დასაშვებია ნებისმიერი სახვითი საშუალებით და კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებით.
საკონკურსო პროექტი კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს კონვერტით, რომელსაც უნდა ეწეროს კომისიის დასახელება და მისამართი. კონვერტში მოთავსებული თითოეული პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ზომის ფორმატზე ზედა მარჯვენა კუთხეში ავტორის დევიზის (კოდის) მითითებით და უნდა ერთვოდეს მოკლე შინაარსობრივი აღწერა – დასაბუთება.
წარმოდგენილ კონვერტში უნდა იდოს მცირე ზომის დალუქული კონვერტი, რომელზეც ზემოდან აღნიშნული იქნება ავტორის დევიზი (კოდი), მასში მოთავსდება ინფორმაცია ავტორის ვინაობის, მისამართისა და სხვა საკონტაქტო მონაცემების შესახებ.
კონკურსში მონაწილეობა დასტურდება კომისიის მიერ გერბისა და დროშის დალუქული კონვერტის მიღებით, რაც ამავდროულად ნიშნავს, რომ კონკურსის ზემოთ ჩამოთვლილი პირობები მისაღებია კონკურსანტისათვის.
კონკურსში გამარჯვებისათვის დაწესებულია ჯილდო 1000 (ათასი) ლარი;
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 14 მაისი. განაცხადების რეგისტრაცია წარმოებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს. მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ.№7, მე–7 სართული. ტელ.: 0479 252555, 599 953521;
 
 
Copyright © 2019 HERALDIKA. All rights reserved.
Created By: Pro-Service
საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველო, ქ. თბილისი, 0114; სანაპიროს ქ. #4 ,II სართული
ტელეფონი: +(995 32) 293-20-99