საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლობის საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების - პრობაციის ბიუროების ოფიცერთა და სააგენტოს ცალკეულ მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ფორმის ნიმუშებო და მისი გამოყენების წესი (იხ.დოკუმენტაცია).