სპეციალური საგამოძიებო სამსახურმა „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად შესათანხმებლად წარმოადგინა ემბლემის პროექტი. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა  და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ახალი ემბლემა. (იხ.დოკუმენტაცია)

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი