საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 29 სექტემბერს მიღებული დადგენილებით  დამტკიცდა „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულება "(№7200-Iს). იხ დოკუმენტაცია