2019 წლის ოქტომბერში შენიშვნებისა და წინადადებებისათვის  ჰერალდიკის სახელმწოფო საბჭოს მომართა  სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ რეკომენდაციისათვის წარმოდგენილ იქნა სააგენტოს  ლოგოს ესკიზები 

  ჰერალდიკის საბჭოს სპეციალისტებმა  განიხილეს და იმსჯელეს  წარმოდგენილი ლოგოს ესკიზის შესახებ. გაიცა მცირე რეკომენდაცია.  სააგენტომ  გაითვალისწინა შენიშვნები და რეკომენდაცები;  შედეგად 2020 წლის 13 იანვარს სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მიიერ ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა  სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ლოგო.