2019 წლის 4 სექტემბერს ჰერალდიკის სახელმწოფო საბჭოს შენიშვნებისა და წინადადებებისათვის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იურიდიულმა სამმართველომ  მომართა;  -  წარმოდგენილ იქნა ბრძანების პროექტი „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურის ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 29 დეკემბრის №121  ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

         ჰერალდიკის საბჭოს სპეციალისტებმა  განიხილეს და იმსჯელეს  ბრძანების პროექტით წარმოდგენილი უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების  დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ემბლემებთან დაკავშირებით, გაიცა მცირე რეკომენდაცია, რომლის გათვალისწინების შემდეგაც, 6 ნოემბრს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისსამსახურის უფროსის 2019 წლის 2 ნოემბრის №83 ბრძანების თანახმად დამტკიცდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების  სამსახურის სპეციალური ოპერაციების  დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ემბლემები