საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი  საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ჰიმნის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის  შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონი  ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

საქართველოს კანონი  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების დაწესების შესახებ

საქართველოს კანონი  საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 321  საქართველოს სახელმწიფო დროშის სტანდარტული ზომებისა და ზუსტი გამოსახულების დადგენის შესახებ